1. Toepasselijkheid

1.1. Let op: Voor de training Intuïst©️ Facilitator gelden aparte Algemene Voorwaarden welke worden toegezonden vóórdat er een overeenkomst heeft plaatsgevonden. 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, voorstellen en overeenkomsten tussen Intuïst en haar klant.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Definities

2.1 Intuïst: de onderneming zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53566408

2.2 Cato Pater: rechtsbevoegd om overeenkomsten te tekenen namens Intuïst.

2.3 Klant: de contractuele wederpartij van Intuïst.

2.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen de klant en Intuïst over de te leveren diensten. Op alle met Intuïst gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Let op. De tool heet Intuïst©️, mét Copyright teken.

3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand als aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

A. de klant aanvaardt een door Intuïst gedaan aanbod of voorstel;
B. deze aanvaarding is schriftelijk vastgelegd in emailberichten tussen de klant en Intuïst door inschrijving via de site www.intuist.net op papier met ondertekening door zowel de klant als Cato Pater.

4. Offertes en aanbiedingen

4.1 De offertes en aanbiedingen van Intuïst zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 Intuïst kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Intuïst heeft het recht uitgebrachte offertes en aanbiedingen te herroepen.

4.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Intuïst niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Contractduur, uitvoeringstermijnen en wijziging overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Intuïst en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Intuïst daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Intuïst wordt daarbij een redelijke termijn geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.3 Intuïst zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.4 Intuïst heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Intuïst gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Cato Pater en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Intuïst op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.6 Voor de training Intuïst©️ Facilitator gelden aparte Algemene Voorwaarden welke worden toegezonden vóórdat er een overeenkomst heeft plaatsgevonden. 

6. Betaling

6.1 Alle prijzen voor aangeboden diensten door Intuïst zijn vermeld in euro’s en zijn vermeld inclusief BTW, reiskosten en eventuele materiaalkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken of vermeld.

6.2 Intuïst dient al haar diensten te belasten met het 21% BTW tarief, tenzij anders staat vermeld of een ander BTW tarief geldend is.

6.3 Indien overeengekomen, zijn reiskosten verschuldigd tegen een tarief van € 0,35 per kilometer

6.4 De verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de klant te worden voldaan door storting op rekening van Intuïst, tenzij anders staat vermeld.

6.5 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.

6.6 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de klant aan Intuïst alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Intuïst in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken, voor rekening van de klant.

7. Annulering

7.1 Bij annulering door de klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:

7.1.1 Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Intuïst binnen 15 dagen de door de klant reeds betaalde geldsom onder aftrek van €25,- annuleringskosten terug.

7.1.2 Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de klant 50% van de betaalde geldsom binnen 15 dagen terug.

7.1.3 Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.

7.1.4 Geplande sessies en andere agenda-technische afspraken moeten minimaal 24 uur voor aanvang worden geannuleerd, zodat er een nieuwe afspraak kan worden gepland. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang, vervalt voor Intuïst de plicht tot het leveren van de desbetreffende dienst.

7.2 Cato Pater is gerechtigd de overeenkomst te annuleren wanneer het vooraf bekendgemaakte minimum aantal deelnemers van een training, opleiding of workshop niet is bereikt. De klant ontvangt binnen 15 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug.

8. Ziekte en overmacht

8.1 Indien door ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overmacht de uitvoering van een opdracht in het geding komt, zal Intuïst daarvan meteen mededeling doen aan de klant. Indien mogelijk zal Intuïst een alternatief voorstellen in de zin van andere invulling van opdracht of data. Indien de klant hiermee niet akkoord gaat, is de overeenkomst ontbonden, hetgeen Intuïst ontslaat van het nakomen van de overeengekomen dienstverlening, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses kan doen gelden

8.2 Intuïst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9. Eigendom

9.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Intuïst ontworpen concepten, ideeën, modellen, materialen, werkvormen, filmpjes, geluidsbestanden e.d. berusten bij Intuïst c.q. Cato Pater.

9.2 Op het schriftelijke, digitale en fysieke coachmateriaal van Intuïst rust auteursrecht. Dit mag niet zonder schriftelijke toestemming van Cato Pater aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Intuïst spant zich in de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

10. 2 Intuïst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan de contractwaarde.

10.4 Intuïst zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

  • enige tekortkoming van de klant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

10.5 Intuïst is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 Intuïst zal niet aansprakelijk worden gesteld indien klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

10.7 Intuïst is niet aansprakelijk voor schade aan derden die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Intuïst -activiteiten.

11. Klachten

11.1 De klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht, ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.

11.2 Intuïst zal daarop na ontvangst binnen 5 werkdagen contact opnemen met de klager om te kijken of er tot een gezamenlijk vergelijk kan worden gekomen.

12. Toepasselijkheid recht en bevoegdheid rechter

12.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Intuïst en klant gesloten overeenkomst.

12.2 Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.

Intuïst behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

Cato Pater

Intuïst, februari 2024

Scroll naar boven